ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ
от „СВЕТЕМ“ ЕООД

Настоящите Общи условия уреждат търговските условия и изискванията за преводаческите услуги и взаимоотношенията между „СВЕТЕМ“ ЕООД, наричанa за по-кратко Изпълнител и потребителя на преводаческите услуги, наричан за по-кратко Възложител. Данни за Изпълнителя – “СВЕТЕМ” ЕООД, ЕИК 205258000, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК Тракия, блок 110, вход Б, e-mail: info@svetem.org, ,телефони за връзка:  0895/716 906.

За да използвате услугите е необходимо да се запознаете с разпоредбите на тези Общи условия и да се задължите да ги спазвате.

1. ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Поръчката за превод се възлага от Възложителя на Изпълнителя с попълнен формуляр „Поръчка-споразумение“, наричан оттук нататък „Формуляр“, в офиса на фирмата. За поръчки, подадени онлайн по електронна поща, не се изисква попълването на Формуляра. Достатъчно е писмено потвърждение на офертата.. Поръчката се съпровожда от документа за превод и необходимата информация за следното:

  • Език, от който или на който се извършва превода;

  • Договорена цена за 1 страница, съдържаща 1800 знака съгласно БДС;

  • Срок на изпълнение;

  • Начин на приемане на поръчката и вид на изходния материал;

  • Начин на предаване на поръчката и вид на готовия материал;

  • Начин на плащане;

  • Изисквания относно терминологията;

  • Начин на изписване на имена по лична карта/международен паспорт, изисквания при изписване на наименования, официален или неофициален превод и други важни уточнения;

 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


2.1. Поръчката е изпълнена от Изпълнителя, когато е предадена на Възложителя и са изпълнени всички изисквания на Възложителя и разпоредбите на действащото законодателство.


2.2. Крайният срок за приключване на всяка поръчка се определя от Възложителя и се приема от Изпълнителя, ако той бъде преценен от Изпълнителя като реален за изпълнение.


2.3. Срокът се смята за валиден при условие, че Възложителят не внесе промени по изходния материал в процеса на изпълнение на Поръчката. В случай, че Възложителят промени условията на поръчката, срокът подлежи на договаряне.


2.4 Изпълнителят не носи отговорност за неспазване на уговорения краен срок за изпълнение, при забава на заверка от страна на държавна институция,.

2.5. Начинът на получаване на поръчката се уточнява във Формуляр или писмено по имейл. При изпълнение на поръчка по електронна поща от страна на Изпълнителя, Възложителят потвърждава писмено по електронна поща получаването на изпълнената поръчка. Поръчките, заявени в офиса на Изпълнителя, се получават на посочената дата, срещу подпис от страна на Възложителя. Представянето на този екземпляр е гаранция за избягване на грешки при предаване на готовата поръчка.

3. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ

3.1. Стойността на услугите за превод се определят съгласно действащите към момента на възлагане на поръчката цени на Изпълнителя и договорени с Клиента и се формират в зависимост от езика, сложността на документа и срока за изпълнение на поръчката.

3.2. Цената за превод включва превод от заклет преводач и проверка на фактологическите данни от редактор.

3.3. Нормалният капацитет за един преводач е до 5 /пет/ преводачески страници на ден, в зависимост от това се определя и вида на поръчката. При големи проекти – по желание на Възложителя, е възможно поделянето на материала между двама и повече преводачи, за да бъде изпълнен в искания срок.

3.4. Цените за извършване на превод от чужд език на български или обратното зависи от езика и езиковата група и Възложителят получава информация за цената на 1/ една/ преводаческа страница.

3.5. Цените за превод са формирани за една стандартна преводаческа страница – 1800 знака (30 реда/60 знака на ред, вкл. интервалите) от изходния текст и се изчисляват чрез функцията Word Count. Всяка започната страница се закръгля нагоре с точност до половин страница. Всеки отделен документ по-малък от една страница, се счита за една страница.

3.6. Допустимо е завишаване с 50 % на цените за превод в случай, че се приемат или издават в неделя или друг официален почивен ден.

3.7. При голям обем или повторяемост на текст в документите за превод, цените подлежат на допълнително договаряне.

3.8. С предварителна уговорка всеки следващ превод на повтарящ се документ в една поръчка би могъл да се счита като редакция, която ще се таксува като ½ от цената на превода.

3.9. Цените и условията на услугите при устен превод, редакция и коректура на текст са по договаряне.

3.10. В случай, че не е възможно цената да бъде определена точно към момента на възлагане на поръчката ( при наличието на много графични данни, необходимостта от поставянето на легенди и т.н), цената се посочва ориентировъчно и се изчислява след извършването на превода.

3.11. Цената се заплаща в български лева: авансово в размер на 50% от стойността на услугата при възлагане на поръчката. Останалата сума се заплаща от Възложителя на Изпълнителя при получаване на готовата поръчка. Ако плащането е по банков път то се дължи в  срок от 5 (пет) работни дни след предаване на поръчката от Изпълнителя на Възложителя.

4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Цената се заплаща по един от следните начини: 

– плащане в брой в офиса на „СВЕТЕМ” ЕООД

– чрез банков превод по сметка на „СВЕТЕМ” ЕООД

– с наложен платеж чрез куриер.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят се задължава:

5.1.1. Да осигури изпълнители с необходимата квалификация.

5.1.2. Да изпълнява поръчките съгласно сроковете и цените, посочени във Формуляра и/или съответната оферта.

5.1.3. Да предоставя, при желание от страна  на  Възложителя, информация за текущото изпълнение на поръчката.

5.1.4. Да съхранява всички получени от Възложителя съпътстващи материали и да му ги предаде при поискване след приключване на изпълнението на съответната поръчка.

5.1.5. Да издава на Възложителя необходимите документи,  за да бъдат извършени плащанията, съгласно настоящите Общи условия.

5.2. Изпълнителят има право:

5.2.1. Да получава всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и допълнителна (разяснителна) информация, касаеща специфични и конкретни изисквания от страна на Възложителя. Изпълнителят има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако Възложителят е предоставил неточна или недостатъчна информация и след писмена покана от страна на Изпълнителя не е предоставил вярна и точна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението е станало невъзможно. В случай на спиране на изпълнението на поръчката Възложителят заплаща на Изпълнителя изпълнената част от възложената поръчка.

5.2.2. Да извършва всички необходими законни действия във връзка с изпълнението на поръчките за превод и/или легализация на документи.

5.2.3. Да получава съответното заплащане от Възложителя съгласно условията и начина на плащане определени в тези Общи условия.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят се задължава:

6.1.1. Да предоставя на Изпълнителя всички необходими материали, касаещи изпълнението на поръчката.

6.1.2. Да оказва съдействие при текущото изпълнение на поръчките по въпроси от неговата компетентност.

6.1.3. Да извърши плащанията, съгласно начина и сроковете в тези Общи условия, като за целта подпише и/или представи необходимите за това документи.

6.1.4. Възложителят се задължава да потвърди получаването на готовата поръчка чрез своя подпис върху Формуляра, а когато получава преведения материал по електронна поща, чрез обратно електронно писмо или чрез електронната опция за потвърждаване на получаването.

6.1.5. При отказ от страна на Възложителя да получи изготвените документи, той дължи на Изпълнителя договорената сума за изпълнението на поръчката, като за отказ от страна на Възложителя да получи изготвените документи ще се счита и неявяването му за получаване на готовите документи в уговорения във Формуляра срок или в даден му с писмена покана от страна на Изпълнителя допълнителен срок за получаване на изготвените документи.

6.2. Възложителят има право:

6.2.1. Да получава обратно всички съпътстващи материали, предоставени на Изпълнителя във връзка с изпълнението на поръчката.

6.2.2. Да изисква информация от Изпълнителя във всеки един момент от изпълнението на конкретна поръчка.

6.2.3. Да получава от Изпълнителя необходимите документи за извършване на плащанията, съгласно Общите условия.

6.2.4. Възложителят има право да спре изпълнението на възложената на Изпълнителя поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя вече изпълнената част от възложената на Изпълнителя поръчка.

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Рекламацията, относно качеството, се изготвя в писмен вид с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция  за сметка на Изпълнителя. 

7.2. Съгласно л. 126 от Закона за защита на потребителите рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. 

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай на забавяне на предаване на готовата поръчката от страна на Изпълнителя с повече от 2 работни дни, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 1% от стойността на Поръчката за всеки ден от забавата, но не повече от 20% от стойността на поръчката. 

8.2. При независещи от Изпълнителя обстоятелства се предоговаря нов срок за изпълнение  и не се дължат неустойки, съгласно предходната точка. 

8.3. При забавяне на плащането на Поръчката от страна на Възложителя, същият дължи на Изпълнителя 1% от дължимата сума за всеки ден забавяне на плащането, но не повече от 20% от стойността на поръчката.

При рекламация на качеството на превода по реда на чл. 7 и при доказване на некачествен превод, Възложителят прави отстъпка от крайната цена на превода, без сумите за държавни такси при заверки и държавни таксови марки при легализация, в размер до 20%.

9. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Изпълнителят се задължава да пази търговската тайна или други факти, данни, сведения и обстоятелства относно Възложителя, които са му станали известни при или по повод изпълнението на услугите.

9.2. Не се счита нарушаване на задължението за конфиденциалност предоставянето на данни за Възложителя и поръчката на трети лица – сътрудници, подизпълнители или партньори на Изпълнителя, ангажирани за изпълнение на съответната поръчка.

9.3. Задължението за конфиденциалност не изключва и правото на Изпълнителя да използва идентифициращите данни на Възложителя в допустимите по закон случаи, както и за целите на своя фирмен маркетинг като напр. клиентски листи, рекламни материали, уебсайт линкове, статистически изследвания, маркетингови проучвания, публикации в пресата, интервюта и други подобни.

9.4. При подаването на поръчките се приема, че Възложителя е съгласен личните му данни да бъдат използвани от Изпълнителя /вкл. неговите сътрудници, подизпълнители и партньори/ в обема и по начина, необходими за извършването на съответната услуга, както и за посочените в предходната точка фирмени цели, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11. АВТОРСКО ПРАВО

11.1. Авторските права върху създадените продукти  принадлежат на Възложителя.

11.2. От кръга на авторските права върху продуктите, изработени съгласно настоящите Общи условия се изключват софтуер, техники на програмиране, библиотеки и модули, които са разработени от Изпълнителя, във връзка с други проекти и клиенти.

11.3. Правата, дадени на Възложителя от Изпълнителя в съответствие с настоящите Общи условия, незабавно се прекратяват, в случай че Възложителят не изпълни договорните си задължения по общите условия.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ

При наличие на подписано индивидуално Споразумение за извършване на преводаческа услуга (Договор), посочените в него условия и договорености се ползват с предимство пред настоящите Общи условия.

12.1. Всяка от страните има право да прекрати договора чрез писмено предизвестие от една от страните по договора до другата страна. 

12.3. Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като страните се задължават да уредят помежду си всички задължения, възникнали по време на действие на договора.

12.4. В случай на прекратяване, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя дължимата сума за изпълнената част от поръчката, по договорената цена. В този случай Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя готовия материал в договорения срок.

Всички отклонения от тези Общи условия трябва да се съгласуват и приемат от страните в писмен вид.

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, действащото законодателство в Република България.

Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящото споразумение спорове по взаимно съгласие чрез преговори, а когато това е невъзможно, по реда на действащото законодателство в Република България.

14. ДЕЙСТВИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Тези Общи условия са неразделна част от сключения между Изпълнителя и съответния Възложител договор и са достъпни на интернет страницата на Изпълнителя – www.svetem.org.

2. Изпълнителят има право да променя Общите условия за изпълнението на услугите. Измененията влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на Изпълнителя, с изключение на случаите на приетите заявки.